Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Orel
ObecOrel

Stanovy

Tělovýchovné jednoty Orel, z.s.

I. Základní ustanovení

Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Orel, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem TJ je Orel , 538 21 Slatiňany.

TJ bylo přiděleno IČ: 15054691.

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností TJ je:

 1. Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
 2. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.
 3. Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
 4. Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.
 5. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
 6. Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.
 7. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2. 

TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III. Orgány TJ

1. Orgány TJ jsou:

 1. Valná hromada jako orgán nejvyšší.
 2. Výkonný výbor jako orgán výkonný.
 3. Předseda jako orgán statutární.
 4. Kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2. Valná hromada

2.1  Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada je složena ze všech členů TJ starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem TJ, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

2.2  Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle TJ.

2.3 Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4  Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5  Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6  Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
 3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 5. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 6. schválení výsledku hospodaření,
 7. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,
 8. určení hlavních směrů činnosti TJ,
 9. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 10. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 11. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

2.7  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9  K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11 Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12 Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách.

3. Výkonný výbor

3.1  Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2  Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

3.3  Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.4  Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5  Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.

3.6  Výkonný výbor zejména:

 1. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. Organizuje a řídí činnost TJ,
 3. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 4. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 5. Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
 6. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 7. Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda

4.1 Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2 Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.

4.3  Funkční období předsedy je pětileté.

5. Kontrolní komise

5.1  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

5.2  Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3  Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.

5.4  Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ, pobočným spolkům a členům TJ.

5.5  Kontrolu činnosti TJ, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ, pobočných spolků či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6  Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

 1. Kontrola hospodaření TJ,
 2. Kontrola hospodaření pobočných spolků,
 3. Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJ, tak pobočnými spolky.

5.7  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV. Členství

A) Druhy členství

1. Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2. Členství se rozlišuje na:

 1. Řádné
 2. Přidružené
 3. Čestné

3. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TJ a přispívat k naplnění jeho účelu.

6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

9. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

10. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B) Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

 1. Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,
 2. Být informován o činnosti TJ,
 3. Účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen určitý druh členství,
 4. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,
 5. Účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 6. Změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. Ukončit kdykoliv své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 1. Podílet se na řízení TJ,
 2. Účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady, buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 ti let,
 3. Volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 1. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,
 2. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.   

C) Zánik členství

1. Členství v TJ zaniká:

 1. Vystoupením člena,
 2. Vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku,  a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,
 4. Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. Zánikem TJ bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanových rozhoduje výkonný výbor.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V. Oddíly

1. Oddíl může být založen jako pobočný spolek s právní osobností odvozenou od TJ. Oddíl může být založen zpravidla tak, že jeho členy budou zájemci o určitý druh sportovní činnosti provozované v rámci TJ.

2. TJ neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.

3. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje valná hromada TJ.

4. O založení pobočného spolku valná hromada rozhoduje buď na návrh výkonného výboru nebo na návrh alespoň 5 členů, kteří mají zájem o založení pobočného spolku se zaměřením na určitou sportovní činnost.

5. O zrušení pobočného spolku valná hromada rozhoduje na návrh výkonného výboru, který může být odůvodněn nečinností pobočného spolku, porušováním stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů TJ ze strany pobočného spolku, případně jiným závažným důvodem. Návrh na zrušení pobočného spolku může předložit i 5 členů pobočného spolku.

6. Název pobočného spolku musí obsahovat text „Oddíl …. (např. nohejbalu) Tělovýchovné jednoty Orel“.

7. Orgány oddílu jsou:

 1. Členská schůze
 2. Výbor oddílu

8. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1x ročně. Členskou schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny všech členů oddílu. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

9. Do působnosti členské schůze oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu, které však nejsou vyhrazeny orgánům TJ, a to zejména:

 1. Volba a odvolání členů výboru oddílu v minimálním počtu 5 členů,
 2. Volba zástupců oddílu na valnou hromadu TJ,
 3. Schválení výsledku hospodaření oddílu,
 4. Určení hlavních směrů činnosti oddílu,
 5. Rozhodování o přijetí za člena oddílu za předpokladu, že zájemce o členství v oddílu je již členem TJ za podmínek těchto stanov,
 6. Rozhodnutí o vstupu oddílu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného sportovního odvětví.

Výbor oddílu zejména:

 1. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů TJ,
 2. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu,
 3. Rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze oddílu nebo orgánů TJ.

Statutárním orgánem oddílu je předseda oddílu. Předseda podepisuje jménem oddílu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu oddílu připojí svůj podpis.

V rozsahu své působnosti oddíl zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:

 1. Udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá,
 2. Vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a finančních,
 3. Organizuje sportovní soutěže,
 4. Na základě svého rozhodnutí se sdružuje ve střešních organizacích svého sportovního odvětví.

V. Oddíly

1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno.

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci TJ.

VI. Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

 1. Členské příspěvky,
 2. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 4. Příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 5. Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. Dary

2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

2. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

3. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestliže TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.